Niedziela, 25 czerwca 2017
 
     
Aktualności
Artykuły
Relacje
Recenzje
Gitarzyści
Warsztaty
Forum
Współpraca
Linki
 

Chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie? Wpisz swój e-mail:
 
Osób online: 1

redakcja@laguitarra.pl
   
.:: aktualności ::.

  II Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. K. Sosińskiego (Łódź, 4-5 IV 2014 r.)

W dniach 4-5 kwietnia 2014 r. odbędzie się II Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego w Łodzi. Przesłuchania Konkursowe będą się odbywać w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana, mieszczącej się w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7. Koncert laureatów odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w sali kominkowej Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1.

REGULAMIN

I CELE KONKURSU

  • Prezentacja umiejętności uczniów szkół muzycznych I stopnia w zakresie gry na gitarze klasycznej.
  • Wyłonienie najzdolniejszych uczniów.
  • Podniesienie poziomu nauczania gry na gitarze klasycznej w szkołach muzycznych I stopnia.
  • Wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie metod nauczania na gitarze klasycznej.
  • Wymiana spostrzeżeń i uwag  dotyczących problemów i błędów w prezentacjach uczestników Konkursu.
  • Popularyzowanie literatury gitarowej dla szkół muzycznych I stopnia.


II WARUNKI  UCZESTNICTWA

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas cyklu sześcioletniego i cyklu czteroletniego publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I stopnia, urodzeni po 6 kwietnia1996 r.

Uczestnicy wystąpią w dwóch grupach:

Grupa I     – klasy I-III cyklu sześcioletniego oraz klasy I-II cyklu czteroletniego

Grupa II     – klasy IV-VI cyklu sześcioletniego i klasy III-IV cyklu czteroletniego

Konkurs będzie dwuetapowy dla obu grup.

Uczestnicy wykonają następujący  program:


Grupa I 

Etap I   -     Program dowolny zawierający minimum dwa utwory z dwóch różnych epok   
                    muzycznych. Czas trwania występu  od 4 do 6 minut.

Etap II  -      Obowiązkowy utwór z epoki klasycznej i program dowolny zawierający
                     minimum jeden utwór z innej epoki muzycznej niż utwór obowiązkowy.
                      Czas trwania występu od 6 do 8 minut.

Grupa II    

Etap I  -      Program dowolny zawierający minimum dwa utwory z dwóch różnych epok   
                    muzycznych. Czas trwania występu  od 6 do 8 minut.

Etap II -    Obowiązkowy utwór z XX lub XXI wieku i program  
                   dowolny zawierający minimum jeden utwór z innej epoki niż utwór
                    obowiązkowy. Czas trwania występu od 8 do 10 minut.

Kolejność wykonywania utworów dowolna.

Uczestnik wykonuje cały program z pamięci.


III PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

Utwory wykonane w I etapie Konkursu nie mogą być powtórzone  w etapie II.

Do drugiego etapu w obu grupach Jury zakwalifikuje po pięciu uczestników pierwszego 
etapu z najwyższą punktacją.

Uczniowie członków Jury nie mogą brać udziału w konkursie.

Limity czasowe obejmują czas od rozpoczęcia występu do jego zakończenia włącznie    z przerwami pomiędzy utworami.

Niedotrzymanie limitu czasowego występu może skutkować:
   a)   w przypadku występu wyraźnie krótszego – obniżeniem punktacji;
   b)   w przypadku występu wyraźnie przekraczającego limit czasowy – przerwaniem występu.

Przesłuchania konkursowe  odbywać się będą publicznie w dniach 4 - 5 kwietnia 2014 r.  w sali kameralnej PSM I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7

Uczestnicy Konkursu występują w kolejności alfabetycznej, rozpoczynając od litery wylosowanej uprzednio przez ucznia PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi.

Laureaci Konkursu (miejsca I-III z obu grup) zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów.

Koncert Laureatów odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, Plac Zwycięstwa 1


IV JURY

Uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego oceniać będzie Jury powołane przez organizatora w składzie:

1.    Prof. Jerzy Nalepka przewodniczący AM  Łódź
2.    Dr  Waldemar Gromolak  AM  Wrocław
3.    Leszek Potasiński Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina  Warszawa

Jury oceniać będzie uczestników w skali punktowej od 0 do 25 punktów.

O punktacji finalistów decyduje suma punktów z obu etapów.

Decyzje Jury są ostateczne.

Punktacja zbiorcza Jurorów będzie jawna i wywieszana do publicznej wiadomości po zakończeniu przesłuchań II etapu ( punktacja po I etapie osobno i punktacja po II etapie piątki finalistów osobno).

Punktacja szczegółowa danego uczestnika udostępniana będzie na życzenie nauczyciela lub rodzica/prawnego opiekuna uczestnika  Konkursu po ukończeniu II etapu i ocenieniu przez Jury obu etapów.

Przewodniczący Jury dokona podsumowania II Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego

                                                                       
V NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagrody jest wykonanie programu II etapu.

Uczestnicy II etapu otrzymują nagrody od I do V.

Jury przyzna, zgodnie z punktacją, po dwa wyróżnienia w każdej z grup wśród uczestników,
którzy nie dostali się do etapu finałowego.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrody zostaną wręczone przed Koncertem laureatów.VI TERMINY

II Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego odbędzie się  w dniach 4 -5  kwietnia 2014 r.                       

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie (w programie Word) do dnia 14 marca    2014 r.  na adres psm.sekretariat@vp.pl  lub psmistlodz@lodz.home.pl   zgłoszenia zawierającego:

1.    imię nazwisko i datę urodzenia uczestnika
2.    imię nazwisko nauczyciela
3.    nazwę szkoły delegującej uczestnika
4.    program występu uczestnika z podziałem na etapy (imię i nazwisko kompozytora, tytuł utworu, nr, opus,)
5.    prosimy o dołączenie w załączniku
a.      fotografii uczestnika (folder konkursowy)
b.      dowodu uiszczenia wpisowego( scan)
Potwierdzenie zgłoszenia  oraz inne informacje (w tym o bazie noclegowej) dotyczące Konkursu ostaną przesłane przez organizatorów do dnia  25.03.2014 r. drogą mailową.    

Wpisowe II Ogólnopolskiego Konkurs Młodych Gitarzystów im. Kazimierza Sosińskiego w wysokości 90 PLN od uczestnika  prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców przy PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi ul. Szpitalna 5/7

GETIN BANK S.A. 08 1560 0013 2038 0090 0355 1001

z dopiskiem „Konkurs gitarowy”. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie.

Koszty uczestnictwa w Konkursie (przejazdy, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają  we własnym zakresie.

Wszystkie etapy konkursu, jak i koncert laureatów mogą być utrwalane na nośnikach audio i DVD ( np. Radio, TVP) bez gratyfikacji finansowych dla uczestników.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem Regulaminu Konkursu.

Przyjęcie Regulaminu Konkursu jest równoznaczne z  wyrażeniem zgody rodzica/prawnego opiekuna na zamieszczenie nazwiska uczestnika, zdjęć, nagrań z Konkursu na stronie

Zbigniew Dubiella | 2013-10-22 | powrót » 
(c)2014 laguitarra.pl. All rights reserved.